Hakkımızda

Okul Yöneticileri Derneği

Çocukların duygusal, zihinsel, sosyal ve fiziksel gelişimi mutlu ve etkili bir okul yaşantısından geçmektedir. Bunu sağlayacak baş aktörler okul yöneticileridir. 

Okul Yöneticileri Derneği bu bilinçle kurulmuş, okul yöneticiliği mesleğini ve meslek mensuplarını temsil eden sivil bir platformdur.

Türkiye’de okul yöneticileri arasında dayanışma ve paylaşım ağı kurmak, onları temsil etmek, güçlendirmek, görünür kılmak, sosyal statülerini yükseltmek amacıyla kurulmuş kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur.
OYD, Türkiye’de Pre-K12 düzeyinde devlet ve özel okul müdür ve müdür yardımcıları ile okul yöneticisi olmayı düşünen öğretmenlerin ve okul yönetimine ilgi duyan araştırmacı, akademisyen ve eğitimcilerden oluşan bir üye profiline sahiptir.
Okul Yöneticileri Derneği, uluslarası konferanslar, sosyal ve kültürel etkinlikler, kampanyalar, çalıştaylar, mesleki gelişim eğitimleri düzenlemekte ve raporlar, politika notları ve kitaplar yayınlanamaktadır.

Vizyonumuz

Türkiye’de okullar ve dolayısıyla eğitim, okul yöneticilerinin omuzlarındadır. Okul müdürleri kısıtlı imkân ve yetkilerle okulun mali, politik ve sosyal varlığını ayakta tutmaya odaklanırken, müdür yardımcıları da disiplinden muhasebeye, servisten güvenliğe, eğitimden sosyal etkinliklere okulun iç akışını aksamadan sürdürmek için büyük bir özveriyle çalışıyorlar.

Okul yöneticileri, okulların amacına ulaşması, etkililiği ve esenliği bakımından kritik bir konumdadır. Okul yöneticiliği tesadüflere bırakılabilecek bir alan değildir. Okul yöneticilerinin seçiminden yetiştirilmelerine, görevlendirilmelerinden kariyerlerine her adım ayrı bir titizlik gerektirmektedir.

Okul yöneticiliğinin ikinci görev olmaktan çıkarılıp meslekleşmesi, özlük haklarının buna göre yeniden düzenlenmesi, adil bir biçimde seçilmeleri ve atanmaları, görevin gerektirdiği yeterliklerle donanmalarını sağlayacak şekilde yetiştirilmeleri, görevin icrası sırasında sosyal ve ekonomik bağlamda kaygı barındırmayan saygın bir konuma sahip olmalarıTürk eğitim sisteminin güçlenmesinde ve belirlenen hedeflere ulaşılmasında önemli bir paya sahip olacaktır.

Temel görevi okuldaki öğretme ve öğrenme faaliyetlerini organize etmek olan okul yöneticilerinin kırtasiye, bürokrasi, finans gibi eğitimden uzak başlıklar için harcadığı zaman ve enerjinin önüne geçilmeli, okul yöneticileri asıl görevlerini kalan zamanlarında değil asıl zamanlarında yapabilmelidirler

Okul Yöneticileri Derneği, eğitim sisteminde kilit noktada olan okul yöneticilerinin verimliliğinin artırılmasına yönelik her türlü adımın eğitime sağlayacağı olumlu katkılara inanmakta, bu nedenle okul yöneticilerinin güçlendirilmesi için faaliyet göstermektedir.

Değişen dünyada geleceği yetiştirmekten sorumlu olan okul yöneticilerinin gündeminde okula kaynak oluşturma kaygısından çok öte başlıklar olması gerekliliğini savunan Okul Yöneticileri Derneği dijitalleşme, yapay zeka, iklim krizi, sürdürülebilirlik, girişimcilik, yenilikçilik, uluslararasılaşma, göç krizi, sosyal adalet, eşitlik, kapsayıcılık gibi bugün eğitim sistemimizin ana kavramları olması gereken başlıkların okul yöneticilerinin gündemi olabilmesi için ulusal ve uluslar arası birçok etkinliğe imza atmaktadır.

Okul Yöneticileri Derneği, veriye dayalı çalışmalarıyla, işbirlikçi yaklaşımlarıyla, yapıcı ve katılımcı sivil toplum anlayışıyla okullarımızın ve eğitimin güncel sorunlarına odaklanarak, okullarımıza ve dolayısıyla geleceğimiz olan çocuklarımıza katkı sağlamayı hedefliyor.

İlkelerimiz

Okul Yöneticileri Derneği meslektaş etkileşimini, profesyonel gelişme ve meslek bilincinin oluşması bakımından temel ilke olarak benimsemektedir. 

Okul Yöneticileri Derneği,

 1. İnsan odaklıdır.
 2. Erdemlidir.
 3. Öğrenci gelişimini önceler.
 4. Sürekli gelişmeyi esas alır.
 5. Ayrımcılık yapmaz.
 6. Bilimsel bilgiye dayanır.
 7. Paylaşımcıdır.
 8. Şeffaftır.
 9. Katılımcı bir yönetimi benimser.

Amacımız

Her okulu, bütün öğrencilerin zihinsel, duygusal, sosyal ve fiziksel potansiyellerini en üst düzeyde geliştirebildikleri bir ortama kavuşturmak için

 1. okul yöneticiliği meslek bilincini güçlendirmek,
 2. okul yöneticileri arasında ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşim platformu kurmak,
 3. okul yöneticiliği mesleğinin kamuoyundaki görünürlüğünü ve etkililiğini artırmak,
 4. okul yöneticilerinin mesleki, sosyal ve kişisel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Çalışma Alanlarımız

 1. Üniversitelerle işbirliği halinde okul yöneticilerinin profesyonel gelişimlerine katkı sağlayacak, ihtiyaç odaklı ve uygulamalı sertifikalı eğitimler düzenlemek,
 2. Doğa sporları ve kültür gezileri gibi sosyal etkinliklerle meslektaş etkileşimini artırmak,
 3. Mesleki gelişime ve okullarımıza doğrudan ve dolaylı katkı sağlayacak projeler geliştirmek,
 4. Süreli ve süresiz yayınlar ve araştırmalar ile meslek bilincini geliştirmek, yaşamboyu öğrenme kültürünü yaygınlaşmak ve kamuoyunu farkındalığını artırmak,
 5. Üstlendiğimiz sorumluluğu kolaylaştıracak ve zevkli hale getirecek süreçleri birlikte planlamak arzusundadır.

Önceliklerimiz

 1. Okul yöneticiliği meslek standartlarını ve etik ilkelerini belirlemeyi,
 2. Etkin, ulaşılabilir ve sürdürülebilir mesleki gelişim modeli geliştirmeyi,
 3. Okul geliştirme programları hazırlamayı,
 4. Okul yöneticileri arasında bilgi, tecrübe ve değer paylaşım ağı kurmayı,
 5. Okul yöneticilerinin özlük haklarını geliştirmeyi önceleyecektir.

Yönetim Kurulu

Doç Dr İbrahim Hakan Karataş

Founder / Chair of Board

Dr Gülsen Figen Fidan

Deputy Head of the Board

Adem Yıldız

Deputy Head of the Board

Kübra Biberoğlu

Deputy Head of the Board

Yasemin Oğuz Coşkun

Deputy Head of the Board

Dr Öznur Özmutlu Bayrak

Deputy Head of the Board

Şeyma Dağ

Genel Sekreter

Gökhan Karataş

Sayman

Müyesser İsabetli

Member of the Board

İbrahim Duran

Member of the Board

İbrahim Çakal

Member of the Board

Süleyman Sönmez

Genel Sekreter

Onursal Üyeler

Aytaç Açıkalın, Prof Dr

Emekli Öğretim Üyesi

Prof Dr Selahattin Turan

Bursa Uludağ Üniversitesi

İlksen Kodal

Ses Sanatçısı ve Müzik Öğretmeni

Ece Karaboncuk

Eğitim ve İletişim Uzmanı

PARTNERLER

TÜZÜK